Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Postanowienia ogólne

 1. Członkiem Klubu może zostać osoba która ukończyła 18 lat lub osoba która ukończyła 16 lat pod warunkiem pisemnego oświadczenia od prawnego Opiekuna. Oświadczenie musi zawierać zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za osobę ćwiczącą oraz ewentualne szkody przez nią wyrządzone. Osoby poniżej 16 roku życia mogą ćwiczyć tylko pod bezpośrednią opieką rodzica, lub za jego zgodą po przedłożeniu stosownego upoważnienia.
 2. Na terenie Klubu mogą ćwiczyć jedynie osoby, które posiadają karnet klubowy i aktualny abonament lub które wykupiły wejście jednorazowe oraz osoby posiadające akceptowaną przez Fitness Klub Fitnessja kartę partnera.
 3. Karnet klubowy upoważnia do wejścia do klubu wyłącznie osobę wskazaną na tej karcie. Klub zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się kartą członkowską. Karta członkowska, którą legitymuje się osoba do tego nie upoważniona, może zostać zatrzymana przez pracownika Klubu.
 4. Klub zastrzega sobie prawo modyfikacji / zmiany swojej oferty.
 5. Klient Fitnessji wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Fitnessji w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez organizowanych przez Fitnessję i jego partnerów. Wizerunek Klientów Fitnessji będzie wykorzystywany z zachowaniem najwyższej staranności oraz dbałości o zachowanie norm moralnych i społecznych. Wizerunek klienta będzie rozpowszechniany tylko i wyłącznie w sytuacji, w której będzie on stanowił jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, impreza okolicznościowa etc.
 6. Fitness Klub jest czynny we wszystkie dni tygodnia. Klub może być nieczynny w ważne święta kościelne i narodowe oraz niektóre zajęcia mogą nie odbyć się w tzw. długie weekendy. Szczegółowe informacje pojawią się przed każdym świętem lub długim weekendem. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w grafiku zajęć, uprzednio informując Klientów.
 7. Na terenie Klubu nie wolno przebywać osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 8. Obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków dopingujących.

Osoby przebywające na terenie klubu zobowiązane są do:      

 1. Przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do innych osób, w szczególności obowiązuje zakaz krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe,
 2. Powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie klubu na uszkodzenie lub zniszczenie, zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny,
 3. Zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskanie informacji od personelu klubu) przed przystąpieniem do jego używania,
 4. Zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem klubu,
 5. Odkładania używanego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczone,
 6. Opuszczenia klubu przed godziną jego zamknięcia Klubu.

 Odpowiedzialność Klubu oraz Klientów:

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Klubu lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają osobę korzystającą.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach oraz w innych pomieszczeniach Klubu z wyjątkiem rzeczy zdeponowanych na recepcji.
 3. Za zgubienie kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 20 zł.
 4. Szafki w przebieralni udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Klubie.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z Klubu. Naruszenie wyżej wymienionych zasad upoważnia Klub do odstąpienia od umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym.

Abonamenty

 1. Abonament miesięczny ważny jest przez okres 4 tygodni od dnia aktywowania karnetu (28 dni).
 2. W przypadku ilościowego abonamentu fitness (4, 8, 12 lub 16 wejść), na każde wejście do klubu przypada 1 godzina zajęć fitness. Każde kolejne zajęcia w tym dniu traktowane są jako kolejne wejście.
 3. Abonament open upoważnia do nielimitowanej liczby zajęć w ciągu 28 dni od aktywacji karnetu.
 4. W przypadku każdego abonamentu NIE obowiązują rezerwacje miejsc na zajęciach fitness. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem (www.fitnessja.pl/grafik) od minimum 1 osoby.
 5. Abonamenty można „zawieszać". Zawieszenie jednego abonamentu (28 dni) jest możliwe na okres nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 21 dni. Zawieszenia można dokonać tylko raz w czasie obowiązywania danego karnetu. Zgłoszenie chęci zawieszenia musi nastąpić minimum dzień przed początkiem zawieszenia (osobiście, mailowo, sms-owo, telefonicznie lub w wiadomości na fanpage’u na Faceooku).
 6. Możliwość "zawieszania" abonamentów zakupionych w promocji ujęta jest w regulaminie danej promocji.
 7. Do zakupu karnetu uprawnia członkostwo klubowe. Opłata członkowska jest obowiązkowa i jednorazowa (tylko przed zakupem pierwszego karnetu).

Zajęcia

 1. Zajęcia fitness/ Zumba trwają 50-55 minut.
 2. Na sali fitness obowiązuje strój sportowy oraz zmienione, czyste obuwie sportowe.
 3. Podczas ćwiczeń na leżąco czy siedząco należy używać ręcznika.
 4. Klub zapewnia każdemu uczestnikowi profesjonalny sprzęt do zajęć fitness: maty, stepy, ciężarki i piłki fitness.
 5. Na zajęcia należy zabrać:

a)     Sportowe, wiązane obuwie (z wyjątkiem zajęć Pilates i Zdrowy Kręgosłup,  na których ćwiczymy w skarpetkach lub na boso)

b)     Ręcznik

 1. Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestnika dopuszczalne jest maksymalnie 15 minutowe spóźnienie na zajęcia. Pierwsza część zajęć (rozgrzewka) jest kluczowa dla przygotowania ciała do ćwiczeń, aby nie było narażone na kontuzje. Osoby spóźniające biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 2. Osoby poniżej 16 roku życia mogą ćwiczyć jedynie pod opieką pełnoletniego członka Klubu i na jego odpowiedzialność.
 3. Osoby mające problemy zdrowotne lub będące w ciąży, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem lub specjalistą oraz poinformować instruktora o ewentualnych przeciwwskazaniach.
 4. Osoby mające wątpliwości co do wykonania ćwiczenia powinny spytać instruktora.
 5. Każdy ćwiczy na własną odpowiedzialność.
 6. Po skończeniu treningu ćwiczący powinien zostawić po sobie porządek i odłożyć używany sprzęt na miejsce, z którego został uprzednio pobrany.

Promocje

 1. Poza ofertami stałymi, okresowo obowiązują oferty specjalne (promocje).
 2. Promocje nie podlegają łączeniu.
 3. Klient korzystający z promocji jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem promocji. Nieznajomość regulaminu promocji nie zwalnia z jego przestrzegania. Zakup karnetu w promocji oznacza akceptację

Użytkownicy kart partnerskich (Fit Profit, Fit Sport, Fit Flex i Ok System)

 1. Użytkownicy kart partnerskich mają obowiązek rejestracji swojej wizyty PRZED zajęciami, w których będą uczestniczyć.

a)     Posiadacze kart Fit Profit i Fit Sport- zobowiązani są do wylegitymowania się dowodem osobistym i rejestracji wizyty poprzez odbicie karty przez pracownika recepcji oraz podpis na liście Fit Profit/Fit Sport.

b)     Posiadacze kart Fit Flex- zobowiązani są do wylegitymowania się dowodem osobistym i rejestracji wizyty poprzez podpis na liście Fit Flex.

c)     Posiadacze Ok. System zobowiązani są wysłania sms-a na nr o treści 27986 na nr OK SYSTEM: 661 000 556

     2. Opłata członkowska dotyczy tylko Klientów wykupujących karnety klubowe. Użytkownicy kart Multisport Plus, Multisport Classic, MultiActive, Multisport Kids, beActive, Ok Sytem, Fit Flex NIE PŁACĄ opłaty członkowskiej.

     3. Użytkownicy kart partnerskich zobowiązani są do przestrzegania regulaminu klubu.